Sunday, April 18, 2010

阿嬷的话

作词:萧煌奇 作曲:萧煌奇 编曲:胡官宏

在细汉的时阵阮阿嬷对我尚好
甲尚好的物伴拢会留乎我
伊嘛定定带我去幼稚园看人在七桃
看人在办公伙儿看人在觅相找
伊定定跟阮说叫阮着要好好仔读册
呒通大汉像恁老爸仔这么狼狈
在彼个时阵阮拢听拢呒
阿嬷你到底是在讲什么
大汉了后才知影阿嬷的话
我会甲永远永远放块心肝底
想可一步一步的过去
定定拢会乎人真难忘
时间一分一秒块过去
在阮的心内定定拢会想到伊
阿嬷你今嘛在叨位
阮在叫你你甘有听到
阮的认真甲阮的成功你甘有看到
阮在叫你你知影没
阿嬷你今嘛过的好么
甘有人块甲你照顾
希望后世人阮搁会冻来乎你疼
作你永远的孙仔
搁叫你一声"阿嬷"

No comments:

Post a Comment